Уважаема госпожо/уважаеми господине,

Във връзка с подаването на онлайн уведомление за настъпване на застрахователно събитие молим да попълните точно, вярно и изчерпателно електронния формуляр, като се съобразите със задължителните информационни полета.

След успешно подаване на онлайн формата, на посочения от Вас електронен адрес ще получите автоматично генерирано съобщение с копие на подаденото от Вас уведомление, на което не следва да отговаряте.

В отделен имейл екипът на ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ще има грижата да Ви изпрати инструкции относно по-нататъшната обработка на Вашата претенция.

Моля да имате предвид, че подаване на онлайн уведомление за настъпване на застрахователно събитие е възможно само за застраховки каско на МПС, с изключение на рисковете „кражба (грабеж)“, „пожар“ и „експлозия“.

Регистрацията на онлайн уведомление за щета не отменя Вашето задължение съгласно сроковете, предвидени в Общите условия по застраховки Каско на МПС и указанията, дадени от застрахователя, да посетите клиентски център на ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, с цел документално комплектоване на претенцията и извършване на оглед и описване на повредите на застрахованото МПС.

Актуални адреси на центровете за обслужване на щети на ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” можете да откриете ТУК.

Полетата отбелязани със * са задължителни.
Моля, използвайте само кирилица, освен на местата, където изрично е упоменато друго.

Застрахователна полица

Данни за заявителя на събитието

Данни за собственика на увреденото МПС

@

Данни за водача

Данни за увреденото МПС

Данни за събитието

Автомобилът ще се представи за оглед в клиентски център!

Начин на определяне на размера на обезщетението

Изпращане

CAPTCHA Image
Декларирам:
  1. Декларирам, че имам достъп до Интернет и посоченият от мен електронен адрес / имейл / е електронният адрес / имейл / за връзка с мен в качеството ми на заявител на събитието, като се съгласявам да получавам всички съобщения, изпратени ми от ЗЕАД“Булстрад ВИГ“ по повод на договорните ни отношения “.
  2. Че съм получил и съм се запознал с „Уведомление за поверителност” на Застрахователя в качеството му на администратор на лични данни в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните). Информиран съм, че „Уведомлението за поверителност “ е публикувано и на електронната страница на Застрахователя – www.bulstrad.bg
  3. Че предоставям лични данни на Застрахования с негово съгласие за упражняване на правата му и с оглед изпълнение на задълженията на Застрахователя по сключения застрахователен договор.
  4. Запознат съм със „Правила за уреждане на претенции по застрахователните договори